Poszukiwanie osób

Główne zadania Biura Poszukiwań Experto:

– poszukiwanie osób i ustalanie losów ofiar konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych

– wystawianie zaświadczeń o losach osób poszukiwanych na podstawie zdobytych dowodów oraz dokumentów uzyskanych w wyniku podejmowanych  działań

– przekazywanie wiadomości rodzinnych do krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi

– udział w ekshumacjach ofiar wojny

– prowadzenie poszukiwań humanitarnych

– poszukiwania migrantów z zagranicy, którzy zaginęli na terytorium Polski

Podstawy prawne działania Biura Informacji i Poszukiwań Experto:

  • Art. 122-125 Konwencji genewskich z dn. 12.08.1949 r., które nakładają na Państwo-Stronę obowiązek tworzenia służb informacyjno-poszukiwawczych, powołanych do zbierania i przekazywania informacji o ofiarach wojen i konfliktów zbrojnych. Każde krajowe stowarzyszenie Czerwonego Krzyża prowadzi swoją służbę poszukiwawczą, współpracując ściśle z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie.

  • Ustawy z 16.11.1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, w której art. 3 ust. 3 przewiduje się prowadzenie Krajowego Biura Informacji przewidzianego w Konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz ochronie osób cywilnych podczas wojny.

  • Statutu PCK przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z 20.09.2011 r. w & 9 pkt. 3, gdzie stwierdza się, że „PCK prowadzi – na zlecenie Państwa – Krajowe Biuro Informacji, przewidziane w Konwencjach genewskich”.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK przestrzega przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz zasady dyskrecji odnośnie losów osób poszukiwanych i poszukujących.

Poszukiwanie osób